Shimane Winery

  • 264-2, Hishine, Taisha-cho, Izumo-shi, Shimane
  • tasting:Yes
  • cellar Door:Yes
  • Koshu, Delaware

Okuizumo Vineyard

  • 2273-1, Jiryo, Kisuki-cho, Un-nan-shi, Shimane
  • tasting:Yes
  • cellar Door:Yes
  • Merlot, Chardonnay, Black Pegase
;